Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: Što je to?


Što su uopće STEM zanimanja?

  • Science
  • Technology
  • Engineering
  • Mathematics

Engleski akronim STEM dolazi od riječi Science, Technology, Engineering and Mathematics. STEM zanimanja stoga su sva ona zanimanja koja spadaju u područja prirodoslovnih i matematičkih znanosti, tehnologije i inženjerstva.

U globaliziranom svijetu, pitanja obrazovnog postignuća i aspiracija mladih prema pojedinim zanimanjima od izuzetnog su značaja. To se posebno odnosi na tehnološki sofisticirana i inovativna zanimanja iz područja STEM-a, važnima za društveni razvoj. Od devedesetih na ovamo naklonost mladih upravo za takva zanimanja stalno opada. Istraživači, nositelji politika i institucije poput EU suočeni su s jasnim podacima o evidentnom nedostatku studenata u STEM programima te nedostatku pojedinih STEM stručnjaka.

Zašto je STEM - problem?

STEM problem predstavlja relativno novo, nadolazeće, društveno i gospodarski iznimno važno područje istraživanja. Akronim STEM formulirala je Američka Nacionalna zaklada za znanost, kako bi njime ukazala na opći trend smanjenja interesiranja učenika za obrazovna područja i zanimanja vezana uz ova četiri područja. U hrvatskoj znanstvenoj nomenklaturi i istraživačkoj tradiciji, akronim STEM obuhvaćao bi područja prirodnih i tehničkih znanosti te neke interdisciplinarne aspekte, a odnosi se na obrazovanje i osposobljavanje u prirodoslovlju, matematici, tehnologiji i inženjerstvu.

Ovaj problem može se sagledati kroz mnoštvo perspektiva, pa se tako naglasak može staviti na ekonomske posljedice, usporavanje znanstvenog i tehnološkog napretka, učinkovitost mjera kreiranih za saniranje problema, utjecaja određenih psiholoških faktora na izbor zanimanja, rodnih stereotipa vezanih uz izbor karijera u STEM-u, važnost nastavnih sadržaja i načina podučavanja školskih predmeta iz ovih područja, i drugih. Većina saznanja koja su trenutno dostupna temelje se na podaciam dobivenima u SAD-u, i tek u zadnjih nekoliko godina, Europi.

Što pridonosimo JOBSTEM projektom?

Naš projekt utemeljen je na teorijskom i empirijskom očekivanju da je za razumijevanje STEM problema potreban pomak prema istraživanju mlađih dobnih skupina i ranijeg obrazovnog perioda. Središnja os projekta jesu istraživanje razvoja vjerovanja učenika o vlastitim kompetencijama, njihov odnos sa školskim postignućem te učinak vjerojanja o vlastitoj kompetenciji u akademskoj domeni na interese i izbore zanimanja u STEM području.

Dosadašnji istraživačkih pokušaji primarno su bili usmjereni na tranzicije učenika, kao što su prelasci iz niže u višu obrazovnu razini, zbog čega su promjene unutar pojedinog razvojnog i obrazovnog perioda, poput osnovne škole, manje jasne i nedovoljno istražene. Utvrđivanje strukture, detektiranje i ocrtavanje promjena te posebice otkrivanje uzročnih odnosa unutar jednog od ranih obrazovnih perioda, predstavljalo bi značajan korak naprijed u razumijevanju STEM problema.

Nacrt našeg projekta uključuje trogodišnje longitudinalno-sekvencijalno istraživanje učenika dobi 10 do 15 godina. Ispitivanja će se provesti u tri kohorte učenika, u tri različite vremenske točke njihovog osnovnoškolskog obrazovanja. Također će uključivati i eksperimentalnu intervenciju usmjerenu na poticanje interesa te upoznavanje učenika s time što karijere u STEM-u uključuju.

Kojim se temeljnim pitanjima bavimo?
  • Kako se kod učenika stvaraju opći i specifični interesi za STEM zanimanja? Kako se isti mijenjaju tijekom osnovnoškolskog obrazovanja?

  • Kakav je odnos školskog postignuća učenika i vjerovanja o vlastitim kompetencijama s općim i specifičnim preferencama za STEM zanimanja? Kako se obrazac ovih odnosa mijenja tijekom vremena? 

  • Kako obitelji i rod učenika oblikuju opće i specifične aspiracije vezane uz STEM karijere?


Opširnije informacije možete pročitati u tekstu voditelja projekta prof.dr.sc. Josipa Burušića ovdje.